Charakteristika súborov cookies a zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu zhoelala.sk

Charakteristika súborov Cookies

V Internetovom Obchode využívame technológiu ukladajúce a získavajúce prístup k informáciám na počítači alebo na inom zariadení Zákazníka pripojeným do siete (najmä s použitím súborov cookies) s cieľom poskytovať Zákazníkovi maximálneho pohodlia pri nakupovaní cez Internet. Súbory cookie sú malé dátové súbory, odosielané serverom a zapisované v zariadení Zákazníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilonom zariadení). Zhromažďujú sa v ňom informácie, ktoré môže Internetový Obchod potrebovať na prispôsobenie sa spôsobu jeho používania Zákazníkom a k zberu štatistických údajov týkajúcich sa Internetového Obchodu a taktiež Aplikácie napr. Aké stránky boli navštívené, aké časti boli uložené a tiež údaje o doméne poskytovateľa internetových služieb alebo krajiny pôvodu návštevníka bez zapisovania žiadnych údajov ohľadom identifikácie Zákazníka, a to aj napriek tomu, že tieto informácie môžu mať niekedy povahu osobných údajov, to znamená údajov ktoré umožňujú pripísania určitého správania konkrétnemu užívateľovi. Súbory cookies používané v Internetovom Obchode slúžia predovšetkým na jeho prispôsobenie obsahu stránok k preferenciám Klienta a navýšeniu požiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok. Súbory cookies požívíané na našich stránkach internetového obchodu sú neškodné, preto odporúčame ich nezakazovanie v prehliadačoch. Súbory cookies neslúžia na získanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Na stránkach sú dva typy súborov cookies: relačná, ktoré sú zapísané na počítači alebo prenosnom zariadení Zákazníka do okamihu odhlásenia sa alebo vypnutie programu (internetového prehliadača) a trvalé, ktoré sú uchovávané na zariadení Zákazníka po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamihu ich manuálneho odstránenia na internetovom prehliadači.Súbory cookies používané v Internetovom Obchode: Fronted- 1 deň- správna funkcia web stránok, Fronted Cid- + deň je doba vypršania- vhodná reakcia na zákazníka, Snow cache timestamp, Snowmessage store , + rok do vypršania- zapisovanie preferencii zákazníka. Ďalšiu skupinu predstavujú súbory cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej kontréktnej webovj stránky, určitej služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú v Internetovom Obchode prevádzkované). Tieto súbory cookies sú riadené tretími stranami a Správca nemá prístup na čítanie alebo zápis týchto dát. Viac informácií na tému súborov cookies používaných Google Analytics – webový nástroj používaný Internetovým Obchodom na analýzu štatistík webových servisov (oi. report demografických údajov a záujmov), nachádza sa v “Ochrane súkromia Google Analytics”.

Zákazník môže zmeniť spôsob používania súborov cookie prehliadačom, alebo Aplikáciou vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré súvisia s Internetovým Obchodom (a inými webovými stránkami). Ak to chcete urobiť, musíte zmeniť nastavenia prehliadača alebo aplikácie. Metódy odstránenia sa líšia podľa použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, by mali byť umiestnené na karte “Pomocník” vášho webového prehliadača.

Možnosti úpravy súborov Cookies: Náradie -> Možnosti internetu -> Súkromie; v prehliadači Mozilla Firefox: Náradie -> Možnosti -> Súkromie; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Pokročilé nastavenia -> Súkromie -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Prístupové cesty sa môžu líšiť» v závislosti na používanej verzii prehliadača.

Obmedzenie používania súborov cookies na konkrétnom zariadení znemožňuje alebo výrazne obmedzuje riadne využívanie webovej stránky a e-shopu.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov zhoelala.sk sú informatívne, správcom osobných údajov zhromaždných prostredníctvom zhoelala.sk je spoločnosť MABATA s.r.o. zapísaná v Obchodnom Registri SR Okresným súdom v Banskej Bystrici so sídlom: 97901 Rimavská Sobota, Povstania 600, IČO: 44489137 DIČ: 2022811538 s kontaktnými údajmi: info@zhoelala.sk, tel: 0944643534 (sadzba rovná bežnému hovoru – podľa cenníka príslušného operátora)

Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”). Osobné údaje sú dáta podľa ustanovenia § 2 .

Správca sa zaväzuje obzvlášť starostlivo chrániť záujmy subjektov, ktorých sa údaje týkajú a zvlášť garantuje, že zistené údaje sú spracovávané v súlade so zákonom; zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a nie sú podrobené ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnými s týmito účelmi; relevantné a primerané vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú spracované a uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania.Všetky slová, frázy a skratky vyskytujúce sa na tejto webovej stránke by sa mali chápať v súlade s definíciou v Obchodných Podmienkach Internetového Obchodu, ktorý je k dispozícii na stránkach internetového obchodu zhoelala.sk

Rozsah spracovania osobných údajov a ich účel

Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné.

Všetky operácie v súvise so spracovaním osobných údajov vyplývajú zo súhlasu Zákazníka alebo právnych predpisov a sú spresnené opatreniami prijatými zo strany zákazníka internetového obchodu. Osobné Údaje Zákaníka budú spracované Správcom najmä za účelom: prevádzkovanie Internetového Obchodu,uzatvorenie a realizácia Kúpna zmluvy Osobné Údaje budú spracovávané Správcom po dobu nutnú pre účely poskytovania služieb Správcom, resp. do doby odvolania súhlasu so spacováním osobných údajov.Osobné Údaje môžu byť sprístupnené alebo oznámené tretím osobám, a to najmä osobám ovládajúcim Správca, osobám ovládaným rovnakou osobou ako sú osoby ovládajúce Správca, osobám ovládaným Správcom a osobám na základe zmluvnej dohody so Správcom (ďalej len “Príjemcovia”). Nebude dochádzať k odovzdaniu osobných údajov do iných štátov. Možní príjemcovia Osobných Údajov zákazníka:

V prípade Zákazníka, ktorý vyberie pre doručenie zásielky z Internetového Obchodu poštu alebo kuriérskou službu, poskytne Správca zhromaždené Osobné Údaje Zákazníka konkrétnemu prepravcovi alebo sprostredkovateľovi majúcemu na starosti doručenie zásielky menom Správca.

V prípade zákazníka, ktorý vyberie pre uhradenie objednávky urobené v Internetovom Obchode platobnú metódu elektronickou formou alebo platobnou kartou, poskytne Správca zhromaždené Osobné Údaje Zákazníka konkrétnemu subjektu realizujícímu tieto platby pre InternetovýObchod.

Správca môže spracovávať všetky Osobné Údaje, ktoré Zákazník uvedie pri uzavretí kúpnej zmluvy najmä v rozsahu uvedenia: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; doručovacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska / pôsobenie / sídla (ak sa líši od doručovacej), údaje o platobnej karte. V prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom môže Správca okrem toho spracovávať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (DIČ) Zákazníka.

Poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné pre uzatvorenie a realizáciu Dohody o poskytnutí Služieb. Vždy, je však rozsah potrebných údajov pre uzavretie príslušnej zmluvy poskytovaný v rámci iných komunikačných kanálov v Obchodných podmienkach alebo na stránkach Internetového Obchodu

Podkladom pre spracovanie osobných údajov Zákazníka je realizácia zmluvy, v ktorej vystupuje ako zmluvná strana alebo plnenie požiadaviek Zákazníka pred uzavretím zmluvy.

Možnosti úpravy vlastných údajov a právo na kontrolu

Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a možnosti ich úpravy v rozsahu ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, tj. Predovšetkým právo prístupu k informáciám o spracovaní Osobných údajov, právo previesť v nich opravy, zablokovať je alebo poľadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslšných právnych predpisov. Každá osoba má možnosť uplatnenia práv podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva na prístup k svojim vlastným osobným údajom, práva požadovanie ich aktualizácie, opravy alebo vymazanie, a tiež právo vniesť námietku v prípadoch uvedených v ustanoveniach uvedeného zákon. Zákazník je ďalej oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Správcu. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Správcovi. V prípade podozrenia na porušenie svojich práv je Zákazník oprávnený sa obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Kontakt s prevádzkovateľom internetového obchodu Zhoelala.sk

Správca uchováva korenšpondenciu so Zákazníkom na štatistické účely a čo najlepšie a čo najskôr reaguje na otázky, tiež z hľadiska reklamačných konaní a prijatých rozhodnutí a základe správ o možných administratívnych zásahoch na určenom účte. Adresy a údaje zhromažďované týmto spôsobom nebudú použité pre komunikáciu so Zákazníkom na iný účel než k realizácii objednávky. Ak sa Zákazník skontaktuje s nami za účelom vykonania určitých činností (napr. Podanie reklamácie) pomocou formulára, môže Správca opätovne poľiadať Zákazníka o oznámenie údajov, vrátane osobných, napr. Vo forme mena, priezviska, emailové adresy atď., Za účelom potvrdenia identity Zákazníka a umožnenia spätného kontaktu so Zákazníkom v konkrétnom prípade. Vyššie uvedené sa týka tých istých údajov, vrátane osobných, ktoré boli predtým poskytnuté Zákazníkom a s ktorých spracovaním súhlasil. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale môže byť potrebné ku zrealizovaní činnosti alebo na získanie informácií, o ktoré má Zákazník záujem.

Informácie o prevádzkovateľovi e-shopu

Správca má technickú možnosť vzdialenej komunikácie so Zákazníkom (napr. E-mailové správy).Obchodné informácie budú zasielané Správcom prostredníctvom e-mailov. Obchodné informácie budú zasielané Správcom po dobu nutnú pre účely poskytovania služieb Správcom, resp. do doby odvolania súhlasu so zasielaním obchodných informácií. Zákazník je oprávnený v súlade s ustanovením  zákona o elektronických komunikáciách kedykoľvek odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných informácií.V prípade podozrenia na porušenie svojich práv je Zákazník oprávnený sa obrátiť na Správcu alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (www. dataprotection.gov.sk).

Bezpečnosť v súvislosti s používaním e-shopu Zhoelala.sk

Správca používa technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce ochranu spracovávania primerané rizikám a kategóriám údajov zahrnutých do ochrany, zvlášť potom zaisťuje údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prevzatie neoprávnenou osobou, spracovaním s porušením platných predpisov a tiež zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.

Správca vhodným spôsobom poskytuje nasledujúce technické opatrenia brániace získavaniu a úprave nepovolanými osobám Osobných Údajov zaslaných elektronickou cestou:1.  Zaistenie súborov dát proti neoprávnenému prístupu.2. Certifikát SSL na stránkach Internetového Obchodu, na ktorých sú poskytované údaje Zákazníkov, 3. Šifrovanie údajov potrebných k autorizácii Zákazníka, 4. Prístup k účtu len po zadaní individuálneho loginu a hesla.

Záver

Na stránkach internetového obchodu môžu byť odkazy na iné webové stránky. Správca vyzíva, aby po otvorení iných webových stránok sa Zákazník zoznámil so Zásadami ochrany osobných údajov k nim uvedeným. Uvedené zásady sa týkajú e-shopu zhoelala.sk . Správca výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za presnosť, obsah a dostupnosť informácií, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach tretej strany, alebo zdrojov, ktoré odkazujú na wwww stránky zhoelala.sk Nemôžeme zabezpečiť vašu spokojnosť s akýmikoľvek produktmi, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov akejkoľvek tretej strany. Nepodporujeme žiadne z akýchkoľvek produktov alebo služieb, ani sme neurobili žiadne kroky na potvrdenie presnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú dávané k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov tretej strany, a nekonáme žiadnevyhlásenia a nedávame žiadne záruky vo veci bezpečnosti akýchkoľvek informácií (vrátane, nie výlučne, kreditných kariet a ďaląích osobných informácií), ktoré môžete poskytnúť tretej strane alebo ktoré od vás môže tretia strana požadovať prostredníctvom webových s tránok alebo zdrojovtretej strany či iným spôsobom. Správca si vyhradzuje právo v budúcnosti zmeniť tieto Zásady. Správca vždy umiestni na stránkach Internetového Obchodu aj v Aplikácii nformáciu týkajúcu są zmien v Zásadách. Pri každej novej verzii Zásad bude uvedené nový dátum.Tento dokument je však všeobecného charakter, slúži len pre informáciu (nie je zmluvou alebo pravidlom).

Táto verzia platí od dňa 20.5.2018 pre internetový obchod zhoelala.sk