OBCHODNÉ PODMIENKY pre stránku zhoelala.sk

Údaje o spoločnosti

MABATA s.r.o.

Povstania 600, 97901 Rimavská Sobota

IČ:44489137 IČ DPH: SK 2022811538
Kontakt: info@zhoela.sk , tel.č.: 0944643534

Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zo strany zákazníka u spoločnosti MABATA s.r.o (zapísaný Krajským súdom v Banskej Bystrici pod č. 44488137), a to prostredníctvom webovej stránky zhoelala.sk, a jej verzii pre mobilné zariadenia .

Používaním stránky zhoelala.sk  vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len „Podmienky“). Pred odoslaním/potvrdením svojej objednávky si dôkladne prečítajte podmienky a usitite sa , že ste im porozumeli.

Objednávať môžu plnoleté fyzické osoby, spôsobilé na právne úkony, s bydliskom alebo inou adresou na Slovensku.

Firma MABATA si vyhradzuje právo na zmenu svojej ponuky, taktiež si vyhradzuje právo čas od času tieto Podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Uzatvorenie zmluvy

Možnosti objednávania dostupné pre vás sú prostredníctvom stránky zhoelala.sk .

K objednávaní na stránke sa nemusíte reistrovať, ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, po odoslaní/potvrdení svojej objednávky dostanete e-mailom potvrdenie. Ak z nejakého dôvodu nie sme schopní danú objednávku vybaviť, peniaze za objednávku Vám budú vrátené formou akou ste zaplatili.

Ceny uvedené na zhoelala.sk sú vrátane aktuálnej sadzby DPH, výška poštovného je vyznačená pri kompletizovaní objednávky na stránke zhoelala.sk.

Údaje o doručení

MABATA s.r.o. sa bude snažiť doručiť objednávku na adresu vášho bydliska alebo inú adresu na Slovensku, ktorú ste pri objednávaní zadali.

MABATA s.r.o.  snaží odosielať objednávky  v časovom rozsahu 2-8 dní po potvrdení objednávky. Aj keď sa snažíme dodávať vo vyššie uvedenej lehote, doručenie môže trvať dlhšie z dôvodu neočakávaných udalostí. V nepravdepodobnom prípade, že by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, môžete svoju objednávku zrušiť.

Než odošlete/potvrdíte svoju objednávku, budete informovaní o predpokladaných podrobnostiach doručenia. Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, po odoslaní/potvrdení svojej objednávky dostanete e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní Vášho tovaru.Ak vaša objednávka v predpokladanom termíne nedorazí, máte možnosť kontaktovať prevádzkovateľa stránky zhoelala.sk cez e-mail: info@zhoelala.sk alebo cez tel. č.:0944643534

 Možnosti zrušenia objednávky

Objednávku môžete zrušiť alebo vrátiť od dátumu odoslania/potvrdenia objednávky na základe ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., ktorý vychádza z európskej smernice 2011/83/EÚ  do 14dní po obdržaní objednaného tovaru. Ak ste za tovar už zaplatili, bude vám platba vrátená, po odčítaní nákladov na dopravu za vrátenie tovaru.

Ak si prajete svoju objednávku zrušiť alebo tovar vrátiť, zašlite nám prosím upozornenie písomne a to na adresu info@zhoelala.sk a vráťte tovar na našu adresu MABATA s.r.o. 97901 Rimavská Sobota, Povstania 600. Vrátime vám peniaze pokiaľ možno rovnakým spôsobom platby, aký ste použili vy k úhrad najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o zrušení, za predpokladu, že sme dostali tovar. K vráteniu peňazí môže byť použitý aj iný spôsob platby, za predpokladu, že s touto zmenou súhlasíte; v žiadnom prípade vám za to nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Ak je tovar, ktorý ste dostali, vadný, informujte neodkladne prevádzkovateľa stránky Zhoelala.sk a vráťte dotknutý tovar na určenú adresu viď vyššie pri Zrušení objednávky. Za všetky výrobky považované za vadné vráti peniaze firma MABATA s.r.o.v plnej výške. Dojednania uvedené v týchto Podmienkach nezužujú žiadne práva na základe platných zákonov.

Možnosti vrátenia tovaru

MABATA s.r.o.  zaručuje vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s platným zákonom pri odstúpení od objednávky do 14 dní od jeho doručenia a to za predpokladu, že všetok tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ste ho dostali, tovar nemal byť poškodený, znečistený, vypraný, upravený alebo nosený (okrem vyskúšania), a všetky etikety alebo štítky by mali byť neporušené.Tovar môžete vrátiť nami doporučeným spôsobom alebo poštou na uvedenú adresu firma MABATA s.r.o. , 97901 Rimavská Sobota, Povstania 600  Zákazníkovi sa doporučujeme  zahrnúť do popisu sťažnosti nasledovné : (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä povahu a dátum nedostatku; (2) žiadosť zákazníka a (3) kontaktné údaje sťažovateľa s cieľom urýchloť a zjednodušiť vybavenie. Kupujúci nemôže uplatniť zodpovednosť predávajúceho za vady, ak ide o vadu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti zaznamenať už pri uzavretí zmluvy.

Platba- Kreditná alebo debetná karta

Údaje o platbe môžete zadať pri zadávaní objednávky s použitím platnej kreditnej alebo debetnej karty (Visa alebo MasterCard). V závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť zákazník presmerovaný na stránky poskytovateľa platobných služieb pre účel zaplatenia Po obdržaní ceny tovaru bude tovar odoslaný. Daňový doklad o zakúpení obdržíte v balíku spolu s tovarom.

Spoločnosť MABATA s.r.o. nie je zodpovedná za nepriame škody, ktoré sú vedľajším účinkom hlavnej straty alebo škody, napríklad strata zisku alebo strata príležitosti; ani za nedodanie tovaru alebo nesplnenie niektorej z našich ďalších povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak je toto nedodržanie dôsledkom udalosti, ktorá je mimo našu primeranú kontrolu, čo zahŕňa najmä požiar, povodeň, búrku, nepokoje, občianske nepokoje, vojnu, jadrovú haváriu a teroristickú činnosť.

Najvyššia hranica našej zodpovednosti voči vám za všetky straty alebo škody vzniknuté v súvislosti s vašou objednávkou na zhoelala.sk je obmedzená do výšky celkovej ceny objednávky.

Ak máte problém s výrobkom, ktorý ste kúpili v zhoelala.sk online a nepodarilo sa vám vyriešiť sťažnosť s konateľom firmy MABATA s.r.o. môžete svoju sťažnosť poslať na platformu EÚ riešenia sporov online.

 Upozornenie ohľadom farieb a miery

Vynakladáme úsilie, aby sa vlastnosti našich výrobkov vrátane zloženia a farieb zobrazovali čo najpresnejšie. Farba, ktorú vidíte, závisí najmä na Vašom počítačovom vybavení, a tak nemôžeme zaručiť, že váš počítač zobrazí farby presne.Miery produktu uvádzané na zhoelala.sk sú približné hodnoty, aby ste získali lepšiu predstavu o produkte, nie sú definitívnou zárukou skutočných mier produktu, ktorý dostanete. Konečné miery produktu sa môžu odchyľovať v závislosti od materiálu použitého vo výrobe.

 1. Záruka

Ak má tovar, ktorý ste zakúpili vady MABATA s.r.o. dodržuje všetky zákonné predpisy týkajúce sa záruky.. Ak máte reklamáciu týkajúcu sa zjavných materiálových alebo výrobných vád na tovare, ktorý sme vám dodali, vrátane škody vzniknutej pri preprave, dajte nám prosím vedieť a vráťte tovar na určenú adresu MABATA s.r.o., 97901 Rimavská Sobota, Povstania 600 a informujte nás na adrese info@zhoelala.sk

Obchodné podmienky sú platné od 20.05. 2018 do odvolania.

  • 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/ 2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
  • 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).
  • 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  • 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  • 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
  • 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  • 7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  • 8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
  • a. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • b. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
  • 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
  • 10. Oznámenie/registrácia dňa 1.3.2017 na Úrade pre ochranu osobných údajov